Protecció de dades personals

Aquest és un espai creat per CIMALSA per a la Protecció de Dades Personals, en el qual qualsevol persona pot exercir els seus drets i sol·licitar informació de forma gratuïta, tot plegat en conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (Reglament UE 2016/679 de 27/4/2016) i la resta de normativa aplicable.En concret podeu utilitzar aquest espai per a exercir els següents drets:

- Dret a sol·licitar informació sobre les vostres dades personals i l’ús d’aquestes per part de CIMALSA i tenir accés a aquestes- Dret a la rectificació i/o supressió de les dades personals

- Dret a la limitació del tractament de les dades personals- Dret a l'oposició- Qualsevol altre dret o sol·licitud derivats de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. L'adreça electrònica per a contactar amb nosaltres és protecciodades.cimalsa@gencat.cat

Si ho desitgeu també us podeu adreçar, ja sigui per escrit o presencialment, a les nostres oficines centrals situades a: Av. Josep Tarradellas 2-6, 3a planta, 08029 Barcelona

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament Europeu de Protecció de dades personals 2016/679 de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals recollides en aquesta web seran incorporades al fitxer de protecció de dades denominat "CONTACTE WEB" el responsable del qual és CIMALSA i l'existència del qual ha estat notificada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de donar resposta i atendre les vostres sol·licituds, consultes i suggeriments a CIMALSA adreçades a traves de la nostra web. El destinatari és la unitat encarregada de protecció de dades de CIMALSA, i el responsable del seu tractament és la Direcció de CIMALSA.

  

Com a responsable de l'esmentat fitxer de dades de caràcter personal, CIMALSA es compromet a observar el compliment de les seves obligacions i deures en relació amb allò que disposa la llei 15/1999 i el seu reglament i normativa concordant. CIMALSA es compromet a adoptar quantes mesures siguin necessàries per a garantir la seguretat del fitxer, la qualitat de les dades, i evitar entre d’altres la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat al mateix.